پیشنهاد خرید

23/آبان/98


نتیجه > نزدیک شدن به پایان اصلاح و آماده برای استارت روند صعودی

سهامی در کف دو ماهه اخیر (60روزه) با نمایش قیمت سقف و کف دو ماهه

دوستان عزیز این سهم با نماد کمنگنز (معادن منگنز ایران) پیشنهاد کم ریسک تیم سود سبز