عرضه اولیه ومهان

📢 اخبار عرضه اولیه

🔰نام نماد : ومهان
⏰زمان عرضه : دوشنبه 21 بهمن ماه
📃نام شرکت : گروه توسعه ملی آیندگان

🏦نام گروه : سرمایه گذاریها
📚روش عرضه : بوک بیلدینگ (ثبت سفارش)
🏪 محل عرضه : بازار دوم فرابورس

💰میزان سرمایه : حدود 100 میلیارد تومان
🔃 تعداد سهام: 10 میلیارد سهم
⏪ میزان عرضه: 5% (معادل 500.000.000 سهم)

©️موضوع فعالیت : سرمایه گذاری در اوراق بهادار و همچنین اداره نهادهای مالی از قبیل کارگزاری، لیزینگ، سبدگردانی و …
🏛مدیر عرضه : کارگزاری خبرگان سهم
😎متعهد خرید : شرکت پتروشیمی تابان
🔙 سقف تعهد خرید : 50%

➕حداکثر سهام قابل خرید : 500 سهم
🔂 دامنه قیمت : 5150 تا 5625 ریال
💲قیمت تخمینی سهم بر مبنای سهام هم گروه مشابه : 380 – 409 تومان

💰مبلغ مورد نیاز برای خرید در کف قیمت : تقریبی 259/000 تومان
💰مبلغ مورد نیاز برای خرید در سقف قیمت : تقریبی 283/000 تومان

پست های مرتبط

پیام بگذارید