دسته: روزانه

0

ورود و خروج پول در بورس

نمادهایی که باستفاده از فیلترهای مخصوص تیم سود سبز برای تصمیم گیری در مورد سهام های شما به سمع و نظر شما میرسد.