گزارش هفتگی بازارسرمایه برای هفته منتهی به: 98/10/11

👈نمادهای مربوط به کل_بازارسرمایه جدول فوق اشاره به نمادهایی دارد که با معاملات روز اخیر یا طی معاملات یک هفته اخیر، رکوردهایی را ثبت کرده اند. برخی از نمادهای مهم عبارتند از: ذوب: بیشترین ارزش معاملات هفتگی ثشرق: بیشترین جابجایی در مالکیت سهام قجام: بیشترین افزایش قیمت هفتگی خمحرکه: بیشترین کاهش قیمت هفتگی آريان: بیشترین ورود پول حقیقی نوري: بیشترین ورود پول حقوقی تفیرو: کمترینRSI وآوا: بیشترینMFI کباده: بهترینPE کباده: بهترینPB خمهر: بیشترین اختلاف سرانه تعدادیِ خریداران از فروشندگان حقیقی(هفتگی) کبورس: بیشترین کاهش قیمت ماهانه سفار: بیشترین افزایش قیمت ماهانه…

ادامه مطلب

گزارش هفتگی بازارسرمایه برای هفته منتهی به: 98/08/01

👈نمادهای مربوط به بازارفرابورس جدول فوق اشاره به نمادهایی دارد که با معاملات روز اخیر یا طی معاملات یک هفته اخیر، رکوردهایی را ثبت کرده اند. برخی از نمادهای مهم عبارتند از: #چكاپا: بیشترین ارزش معاملات هفتگی #نطرين: بیشترین جابجایی در مالکیت سهام #دتوزیع: بیشترین افزایش قیمت هفتگی #سدبیر: بیشترین کاهش قیمت هفتگی #چكاپا: بیشترین ورود پول حقیقی #ذوب: بیشترین ورود پول حقوقی #ثباغ: کمترینRSI #غنیلی: بیشترینMFI #وملل: بهترینPE #حکمت: بهترینPB #بجهرم: بیشترین اختلاف سرانه تعدادیِ خریداران از فروشندگان حقیقی(هفتگی) #دی: بیشترین کاهش قیمت ماهانه #زکشت: بیشترین افزایش قیمت ماهانه

ادامه مطلب